Câu hỏi: Khả năng di chuyển xa hay gần của vật liệu phụ thuộc vào: 1. Động năng của các quá trình tác động lên nó. 2. Kích thước và trọng lượng của vật liệu. 3. Điều kiện bề mặt đệm. 4. Kích thước vật ngăn cản. 5. Tùy thuộc vào hướng di chuyển của vật liệu. Những bao nhiêu ý đúng trong các câu trên?

Câu hỏi: Khả năng di chuyển xa hay gần của vật liệu phụ thuộc vào:
1. Động năng của các quá trình tác động lên nó.
2. Kích thước và trọng lượng của vật liệu.
3. Điều kiện bề mặt đệm.
4. Kích thước vật ngăn cản.
5. Tùy thuộc vào hướng di chuyển của vật liệu.
Những bao nhiêu ý đúng trong các câu trên?
A. 2.
B. 5.
C. 3.
D. 4.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Khả năng di chuyển xa hay gần của vật liệu phụ thuộc vào động năng của các quá trình tác động lên nó, kích thước và trọng lượng của vật liệu cùng với đó là tính chất bề mặt đệm mà vật di chuyển qua.

Author: Cô Minh Anh