Câu hỏi: Khí CO dùng làm chất đốt trong công nghiệp có lẫn tạp chất là CO$_{2}$ và SO$_{2}$. Có thể làm sạch CO bằng

Câu hỏi: Khí CO dùng làm chất đốt trong công nghiệp có lẫn tạp chất là CO$_{2}$ và SO$_{2}$. Có thể làm sạch CO bằng
A. CuSO$_{4}$ khan.
B. H$_{2}$SO$_{4}$ đặc.
C. dung dịch BaCl$_{2}$.
D. dung dịch nước vôi trong.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Cho hỗn hợp khí qua lượng dư nước vôi trong; CO$_{2}$ và SO$_{2}$ phản ứng với nước vôi trong bị giữ lại; CO không phản ứng thoát ra khỏi dung dịch thu được CO tinh khiết.
CO$_{2}$ + Ca(OH)$_{2 (dư)}$ → CaCO$_{3}$ ↓ + H$_{2}$O
SO$_{2}$ + Ca(OH)$_{2 (dư)}$ → CaSO$_{3}$ ↓ + H$_{2}$O

Author: Cô Minh Anh