Câu hỏi: Khí hậu cận cực lục địa có kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính nào ?

Câu hỏi: Khí hậu cận cực lục địa có kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính nào ?
A. Thảm thực vật đài nguyên. Đất đài nguyên.
B. Rừng lá kim. Đất pôtdôn.
C. Thảo nguyên. Đất đen.
D. Hoang mạc và bán hoag mạc. Đất xám .

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích: Mục I, SGK/69 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh