Câu hỏi: Khử hoàn toàn 4,8 gam đồng (II) oxit bằng khí CO. Thể tích khí CO cần dùng (đktc) là

Câu hỏi: Khử hoàn toàn 4,8 gam đồng (II) oxit bằng khí CO. Thể tích khí CO cần dùng (đktc) là
A. 1,344 lít.
B. 1,12 lít.
C. 6,72 lít.
D. 4,48 lít.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Số mol CuO là: n$_{CuO}$ = 4,8 : 80 = 0,06 mol
→ V$_{CO pư}$ = 0,06.22,4 = 1,344 lít.

Author: Cô Minh Anh