Câu hỏi: Kim cương và than chì là 2 dạng thù hình của cacbon vì

Câu hỏi: Kim cương và than chì là 2 dạng thù hình của cacbon vì
A. đều có cấu tạo tinh thể như nhau.
B. đều do nguyên tố cacbon tạo nên.
C. đều có tính chất vật lí tương tự nhau.
D. cả A và B đều đúng.

Gợi ý câu trả lời

Author: Cô Minh Anh