Câu hỏi: Kim loại được dùng để làm sạch dung dịch FeSO$_{4}$ có lẫn tạp chất là CuSO$_{4}$ là

Câu hỏi: Kim loại được dùng để làm sạch dung dịch FeSO$_{4}$ có lẫn tạp chất là CuSO$_{4}$ là
A. Fe
B. Zn
C. Cu
D. Al

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Sử dụng một lượng dư kim loại Fe
Fe + CuSO$_{4}$ → FeSO$_{4}$ + Cu
Lọc bỏ kim loại thu được dung dịch FeSO$_{4}$ tinh khiết.

Author: Cô Minh Anh