Câu hỏi: Lãnh thổ LB Nga có các vùng kinh tế quan trọng là

Câu hỏi: Lãnh thổ LB Nga có các vùng kinh tế quan trọng là
A. Vùng Phía đông, phía bắc, phía tây, phía nam.
B. Vùng Trung Ương, trung tâm đất đen, U-ran, Viễn Đông.
C. Vùng biển, vùng đồng bằng, trung du, miền núi.
D. Vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc, miền Trung, phía Nam.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/71, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh