Câu hỏi: Liên kết vùng ở châu Âu là thuật ngữ để chỉ một khu vực (vùng)

Câu hỏi: Liên kết vùng ở châu Âu là thuật ngữ để chỉ một khu vực (vùng)
A. biên giới của EU.
B. nằm giữa mỗi nước của EU.
C. nằm ngoài EU.
D. không thuộc EU.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Liên kết vùng ở châu Âu thì liên kết này sẽ nằm hoàn toàn trong Liên Minh hoặc có 1 phần bên trong 1 phần bên ngoài EU. Nghĩa là chắc chắn sẽ có biên giới của nước thành viên EU.

Author: Cô Minh Anh