Câu hỏi: Loài gia súc được nuôi ở các vùng khô hạn, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt là:

Câu hỏi: Loài gia súc được nuôi ở các vùng khô hạn, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt là:
A. Trâu.
B. Bò.
C. Lợn.
D. Dê.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/114, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh