Câu hỏi: Loại môi trường phụ thuộc chặt chẽ vào sự tồn tại và phát triển con người là

Câu hỏi: Loại môi trường phụ thuộc chặt chẽ vào sự tồn tại và phát triển con người là
A. Môi trường tự nhiên.
B. Môi trường nhân tạo.
C. Môi trường xã hội.
D. Môi trường địa lí.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/159, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh