Câu hỏi: Mặt hàng xuất khẩu nào dưới đây chiếm tỉ lệ cao nhất của Liên Bang Nga?

Câu hỏi: Mặt hàng xuất khẩu nào dưới đây chiếm tỉ lệ cao nhất của Liên Bang Nga?
A. Nguyên liệu và năng lượng.
B. Nhiên liệu và khoáng sản.
C. Lương thực và thủy sản.
D. Máy móc và hàng tiêu dùng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Kinh tế đối ngoại là ngành khá quan trọng trong nền kinh tế LB Nga. Tổng kim ngạch ngoại thương liên tục tăng và LB Nga đã là nước xuất siêu (120 tỉ USD – năm 2005). Trong các mặt hàng xuất khẩu thì nguyên liệu và năng lượng chiếm tỉ lệ cao, hơn 60% giá trị xuất khẩu.

Author: Cô Minh Anh