Câu hỏi: Mĩ la tinh có điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành nào dưới đây?

Câu hỏi: Mĩ la tinh có điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành nào dưới đây?
A. Cây công nghiệp, cây ăn quả nhiệt đới, chăn nuôi gia súc.
B. Cây lương thực, cây ăn quả nhiệt đới, chăn nuôi gia súc nhỏ.
C. Cây lương thực, cây công nghiệp nhiệt đới, chăn nuôi gia súc nhỏ.
D. Cây công nghiệp, cây lương thực, chăn nuôi gia đại gia súc.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/25, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh