Câu hỏi: Mục tiêu của phát triển bền vững là đảm bảo cho con người có

Câu hỏi: Mục tiêu của phát triển bền vững là đảm bảo cho con người có
A. Đời sống vật chất, tinh thần ngày càng cao, môi trường sống lành mạnh.
B. Đời sống vật chất, tinh thần ngày càng đầy đủ.
C. Sức khỏe và tuổi thọ ngày càng cao.
D. Môi trường sống an toàn, mở rộng.

Gợi ý câu trả lời

Mục tiêu của sự phát triển bền vững là sự phát triển phải đảm bảo cho con người có đời sống vật chất, tinh thần ngày càng cao,trong môi trường sống lành mạnh.
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh