Câu hỏi: Nền kinh tế tri thức không có đặc điểm nào sau đây?

Câu hỏi: Nền kinh tế tri thức không có đặc điểm nào sau đây?
A. Diễn ra ở tất cả các nhóm nước.
B. Là giai đoạn phát triển sau kinh tế công nghiệp.
C. Là kết quả của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại.
D. Công nghệ cao phát triển như vũ bão.

Gợi ý câu trả lời

Nền kinh tế tri thức dựa trên hàm lượng chất xám, kỹ thuật, công nghệ cao nên phát triển mạnh mẽ ở các quốc gia có nền kinh tế phát triển (Bắc Mĩ, Tây Âu). Các quốc gia đang phát triển có trình độ kỹ thuật kém -> nền kinh tế tri thức không phát triển (các nước Châu Phi, Nam Mỹ, Đông Nam Á…)
⇒ Nhận xét: nền kinh tế tri thức phát triển ở tất cả các nhóm nước là không đúng.
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh