Câu hỏi: Nền nông nghiệp Đông Nam Á là nền nông nghiệp?

Câu hỏi: Nền nông nghiệp Đông Nam Á là nền nông nghiệp?
A. Nhiệt đới.
B. Cận nhiệt.
C. Ôn đới.
D. Hàn đới.

Gợi ý câu trả lời

Nền nông nghiệp Đông Nam Á là nền nông nghiệp nhiệt đới.
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh