Câu hỏi: Nếu xếp theo thứ tự khoảng cách xa dần Mặt Trời ta sẽ có

Câu hỏi: Nếu xếp theo thứ tự khoảng cách xa dần Mặt Trời ta sẽ có
A. Kim Tinh, Trái Đất, Thuỷ Tinh, Hoả Tinh.
B. Kim Tinh, Thuỷ Tinh, Hoả Tinh, Trái Đất.
C. Thuỷ Tinh, Kim Tinh, Trái Đất, Hoả Tinh.
D. Kim Tinh, Thuỷ Tinh, Trái Đất, Hoả Tinh.

Gợi ý câu trả lời

Các hành tinh trong Hệ Mặt Trời xếp theo thứ tự khoảng cách xa dần Mặt Trời là: Thủy Tinh, Kim Tinh, Trái Đất, Hỏa Tinh, Mộc Tinh, Thổ Tinh, Thiên Vương Tinh, Hải Vương Tinh, Diêm Vương Tinh.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh