Câu hỏi: Ngành công nghiệp nào sau đây không thuộc ngành năng lượng?

Câu hỏi: Ngành công nghiệp nào sau đây không thuộc ngành năng lượng?
A. Khai thác than.
B. Khai thác dầu khí.
C. Điện lực.
D. Lọc dầu.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/121, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh