Câu hỏi: Ngành đóng vai trò xương sống của nền kinh tế Liên Bang Nga là

Câu hỏi: Ngành đóng vai trò xương sống của nền kinh tế Liên Bang Nga là
A. năng lượng.
B. công nghiệp.
C. nông nghiệp.
D. dịch vụ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/68, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh