Câu hỏi: Nguyên nhân làm cho tỉ lệ xuất cư của một nước hay một vùng lanh thổ tăng lên là

Câu hỏi: Nguyên nhân làm cho tỉ lệ xuất cư của một nước hay một vùng lanh thổ tăng lên là
A. Môi trường sống thuận lợi.
B. Dễ kiếm việc làm.
C. Thu nhập cao.
D. Đời sống khó khăn , mức sống thấp.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích: Mục II, SGK/86 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh