Câu hỏi: Nguyên tắc luyện thép từ gang là

Câu hỏi: Nguyên tắc luyện thép từ gang là
A. tăng thêm hàm lượng cacbon trong gang để thu được thép.
B. dùng chất khử CO khử oxit sắt thành sắt ở nhiệt độ cao.
C. dùng CaO hoặc CaCO$_{3}$ để khử tạp chất Si, P, S, Mn, … trong gang để thu được thép.
D. dùng O$_{2}$ oxi hóa các tạp chất Si, P, S, Mn, … trong gang để thu được thép.

Gợi ý câu trả lời

Author: Cô Minh Anh