Câu hỏi: Nhận định nào không đúng với ngành dịch vụ của Hoa Kỳ hiện nay?

Câu hỏi: Nhận định nào không đúng với ngành dịch vụ của Hoa Kỳ hiện nay?
A. Dịch vụ là sức mạnh của nền kinh tế Hoa Kì.
B. Chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP.
C. Hoạt động dịch vụ chủ yếu là du lịch.
D. Hoạt động dịch vụ rất đa dạng.

Gợi ý câu trả lời

– Ngành dịch vụ Hoa Kì chiếm tỉ trọng cao 79.4% GDP (năm 2004) ⇒ dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất và là sức mạnh của nền kinh tế Hoa Kì
⇒ nhận xét A, B đúng.
– Dịch vụ phát triển đa dạng: gồm ngoại thương, giao thông vận tải, tài chính ngân hàng, du lịch, thông tin liên lạc, du lịch
⇒ Nhận xét C không đúng, nhận xét D đúng.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh