Câu hỏi: Nhận định nào sau đây không đúng với sự phân bố các ngành dịch vụ trên thế giới?

Câu hỏi: Nhận định nào sau đây không đúng với sự phân bố các ngành dịch vụ trên thế giới?
A. Ở các nước đang phát triển, tỉ trọng của dịch vụ chỉ thường dưới 50%.
B. Các thành phố lớn đồng thời là các trung tâm dich vụ lớn.
C. Tỉ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP của các nước Đông Nam Á cao hơn so với các nước châu Đại dương.
D. Bắc Mĩ và Tây Âu có tỉ trọng các ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP cao nhất thế giới.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/136, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh