Câu hỏi: Nhân tố nào dưới đây có vai trò cung cấp vật chất hữu cơ cho đất?

Câu hỏi: Nhân tố nào dưới đây có vai trò cung cấp vật chất hữu cơ cho đất?
A. Đá mẹ.
B. Địa hình.
C. Sinh vật.
D. Khí hậu.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/64, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh