Câu hỏi: Nhân tố nào dưới đây làm cho đá gốc bị phá hủy thành các sản phẩm phong hóa?

Câu hỏi: Nhân tố nào dưới đây làm cho đá gốc bị phá hủy thành các sản phẩm phong hóa?
A. Khí hậu.
B. Địa hình.
C. Sinh vật.
D. Đá mẹ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/64, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh