Câu hỏi: Nhân tố quan trọng làm cho Mĩ La tinh có thế mạnh trồng cây công nghiệp và cây ăn quả nhiệt đới là

Câu hỏi: Nhân tố quan trọng làm cho Mĩ La tinh có thế mạnh trồng cây công nghiệp và cây ăn quả nhiệt đới là
A. Thị trường tiêu thụ
B. Có nhiều loại đất khác nhau
C. Có nhiều cao nguyên
D. Có khí hậu nhiệt đới

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích : Mục I (bản đồ), SGK/25 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh