Câu hỏi: Nhận xét nào dưới đây đúng nhất về khu vực Mỹ La – tinh?

Câu hỏi: Nhận xét nào dưới đây đúng nhất về khu vực Mỹ La – tinh?
A. Nền kinh tế của hầu hết các nước vẫn phụ thuộc vào nước ngoài, đời sống người dân ít được cải thiện, chênh lệch giàu nghèo còn ít.
B. Nền kinh tế của một số nước còn phụ thuộc vào bên ngoài, đời sống người dân ít được cải thiện, chênh lệch giàu nghèo rất lớn.
C. Nền kinh tế của hầu hết các nước vẫn phụ thuộc vào nước ngoài, đời sống người dân ít được cải thiện, chênh lệch giàu nghèo rất lớn.
D. Nền kinh tế một số nước vẫn phụ thuộc vào nước ngoài, đời sống người dân được cải thiện nhiều, chênh lệch giàu nghèo giảm mạnh.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/24, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh