Câu hỏi: Nhật Bản nằm trong khu vực hoạt động chủ yếu của gió nào sau đây?

Câu hỏi: Nhật Bản nằm trong khu vực hoạt động chủ yếu của gió nào sau đây?
A. Gió mùa.
B. Gió Tây.
C. Gió Tín phong.
D. Gió phơn.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/74, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh