Câu hỏi: Nhiệt độ trung bình năm trên Trái Đất có xu hướng giảm dần từ vùng vĩ thấp về các vĩ độ cao chủ yếu do

Câu hỏi: Nhiệt độ trung bình năm trên Trái Đất có xu hướng giảm dần từ vùng vĩ thấp về các vĩ độ cao chủ yếu do
A. Càng về vùng vĩ độ cao thời gian được Mặt Trời chiếu sáng trong năm càng ít.
B. Càng về vùng vĩ độ cao thì góc nhập xạ trong năm càng nhỏ.
C. Tầng đối lưu ở vùng vĩ độ cao mỏng hơn ở vùng vĩ độ thấp.
D. Càng lên vĩ độ cao lượng nước trên mặt đất càng nhiều.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Nhiệt độ trung bình năm trên Trái Đất có xu hướng giảm dần từ vùng vĩ thấp về các vĩ độ cao chủ yếu do càng về vùng vĩ độ cao thì góc nhập xạ trong năm càng nhỏ.

Author: Cô Minh Anh