Câu hỏi: Nhúng 1 thanh Al nặng 50 gam vào 400ml dung dịch CuSO$_{4}$ 0,5M. Sau một thời gian, lấy thanh Al ra cân nặng 51,38 gam. Khối lượng Cu đã giải phóng là:

Câu hỏi: Nhúng 1 thanh Al nặng 50 gam vào 400ml dung dịch CuSO$_{4}$ 0,5M. Sau một thời gian, lấy thanh Al ra cân nặng 51,38 gam. Khối lượng Cu đã giải phóng là:
A. 0,81g
B. 1,62g
C. 1,92g
D. 1,38g

Gợi ý câu trả lời

Author: Cô Minh Anh