Câu hỏi: Những vật bằng gang, bị ăn mòn trong tự nhiên tạo thành lớp gỉ sắt có màu nâu đỏ đó là

Câu hỏi: Những vật bằng gang, bị ăn mòn trong tự nhiên tạo thành lớp gỉ sắt có màu nâu đỏ đó là
A. Fe$_{3}$O$_{4}$.
B. Fe$_{2}$O$_{3}$.nH$_{2}$O.
C. Fe(OH)$_{2}$.
D. hỗn hợp FeO và Fe$_{2}$O$_{3}$.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B

Author: Cô Minh Anh