Câu hỏi: Ở bán cầu Nam, hiện tượng ngày dài hơn đêm diễn ra trong khoảng thời gian

Câu hỏi: Ở bán cầu Nam, hiện tượng ngày dài hơn đêm diễn ra trong khoảng thời gian
A. Từ 21 – 3 đến 23 – 9.
B. Từ 22 – 6 đến 22 – 12.
C. Từ 23 – 9 đến 21 – 3.
D. Từ 22 – 12 đến 22 – 6.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích: Mục III, SGK/24 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh