Câu hỏi: Ở các nước đang phát triển, chăn nuôi còn chiểm tỉ trọng nhỏ trong nông nghiệp là do 1. Cơ sở thức ăn không ổn định. 2. Cơ sở vật chất kĩ thuật, dịch vụ chăn nuôi hạn chế. 3. Công nghiệp chế biến chưa thật phát triển. 4. Thiếu nguồn lao động có kinh nghiệm. Có tất cả bao nhiêu ý đúng trong các ý trên?

Câu hỏi: Ở các nước đang phát triển, chăn nuôi còn chiểm tỉ trọng nhỏ trong nông nghiệp là do
1. Cơ sở thức ăn không ổn định.
2. Cơ sở vật chất kĩ thuật, dịch vụ chăn nuôi hạn chế.
3. Công nghiệp chế biến chưa thật phát triển.
4. Thiếu nguồn lao động có kinh nghiệm.
Có tất cả bao nhiêu ý đúng trong các ý trên?
A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Nguyên nhân ở các nước đang phát triển, chăn nuôi còn chiểm tỉ trọng nhỏ trong nông nghiệp là do cơ sở thức ăn không ổn định trong khi đó cơ sở vật chất kĩ thuật, dịch vụ chăn nuôi hạn chế và ngành công nghiệp chế biến lại chưa thật phát triển.

Author: Cô Minh Anh