Câu hỏi: Tổng thể các yếu tố trong và ngoài nước có khả năng khai thác nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của một lãnh thổ nhất định được gọi là

Câu hỏi: Tổng thể các yếu tố trong và ngoài nước có khả năng khai thác nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của một lãnh thổ nhất định được gọi là
A. nguồn lực.
B. nguồn nhân lực.
C. các điều kiện phát triển.
D. các nhân tố ảnh hưởng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/100, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh