Câu hỏi: Ở đai chí tuyến bờ tây lục địa có dòng lạnh tạo cho khí hậu:

Câu hỏi: Ở đai chí tuyến bờ tây lục địa có dòng lạnh tạo cho khí hậu:
A. Mưa nhiều.
B. Mưa ít.
C. Khô hạn dễ sinh ra hoang mạc.
D. Ẩm cao, ít mưa.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Ở đại chí tuyến bờ tây lục địa có dòng lạnh tạo cho khí hậu khô hạn dễ sinh ra hoang mạc.

Author: Cô Minh Anh