Câu hỏi: Ở đại dương trong lớp vỏ Trái Đất không có tầng nào dưới đây?

Câu hỏi: Ở đại dương trong lớp vỏ Trái Đất không có tầng nào dưới đây?
A. Trầm tích.
B. Granit.
C. Badan.
D. Badan và granit.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Ở đại dương trong lớp vỏ Trái Đất có tầng trầm tích và tầng badan. Ở vỏ lục địa trong lớp vỏ Trái Đất có cả 3 tầng trầm tích, badan và granit.

Author: Cô Minh Anh