Câu hỏi: Phải bảo vệ môi trường vì

Câu hỏi: Phải bảo vệ môi trường vì
A. Không có bàn tay của con người thì môi trường sẽ bị hủy hoại.
B. Con người có thể làm nâng cao chất lượng môi trường.v
C. Ngày nay không nơi nào trên Trái Đất không chịu tác động của con người.
D. Môi trường có quan hệ trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích: Mục II, SGK/159 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh