Câu hỏi: Vai trò quyết định sự phát triển của xã hội loài người thuộc về yếu tố nào dưới đây?

Câu hỏi: Vai trò quyết định sự phát triển của xã hội loài người thuộc về yếu tố nào dưới đây?
A. Môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo.
B. Môi trường xã hội và môi trường nhân tạo.
C. Môi trường tự nhiên và môi trường xã hội.
D. Phương thức sản xuất, gồm cả sức sản xuất và quan hệ sản xuất.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: Vai trò quyết định sự phát triển của xã hội loài người thuộc về yếu tố phương thức sản xuất, gồm cả sức sản xuất và quan hệ sản xuất.

Author: Cô Minh Anh