Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây đúng nhất về đặc điểm phân bố dân cư Hoa Kì?

Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây đúng nhất về đặc điểm phân bố dân cư Hoa Kì?
A. Dân cư phân bố rộng khắp lãnh thổ.
B. Dân cư phân bố không đồng đều.
C. Dân cư đông đúc ở vùng phía tây.
D. Dân cư thưa thớt ở vùng phía đông.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Dân cư Hoa Kì phân bố tập trung chủ yếu ở vùng Đông Bắc và ven biển nên dân cư Hoa Kì phân bố không đồng đều.

Author: Cô Minh Anh