Câu hỏi: Quần đảo Ha- oai có tiềm năng rất lớn về?

Câu hỏi: Quần đảo Ha- oai có tiềm năng rất lớn về?
A. Hải sản và du lịch
B. Dầu khí và kim loại màu
C. Thủy sản và khoáng sản
D. Than đá và thủy điện

Gợi ý câu trả lời

Quần đảo Ha –oai nằm giữa Thái Bình Dương, có nguồn hải sản phong phú và nhiều hòn đảo đẹp ⇒ thuận lợi phát triển đánh bắt hải sản và du lịch.
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh