Câu hỏi: Sự thay đổi trong phân bố sản xuất nông nghiệp của Hoa Kỳ được thể hiện?

Câu hỏi: Sự thay đổi trong phân bố sản xuất nông nghiệp của Hoa Kỳ được thể hiện?
A. Đa dạng hóa nông sản trên cùng một lãnh thổ.
B. Hình thành các vùng chuyên canh.
C. Sản xuất nông sản phục vụ nhu cầu trong nước.
D. Chỉ sản xuất 1 loại nông sản nhất định

Gợi ý câu trả lời

Phân bố sản xuất nông nghiệp ở Hoa Kì đã thay đổi theo hướng: đa dạng hóa nông sản trên cùng một lãnh thổ. Các vành đai chuyên canh trước kia như: vành đai lúa mì, vành đai rau, vành đai nuôi bò sữa… đã chuyển thành vùng sản xuất nông sản hàng hóa.
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh