Câu hỏi: Quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga đã chính thức được thiết lập vào năm nào?

Câu hỏi: Quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga đã chính thức được thiết lập vào năm nào?
A. 1945.
B. 1950.
C. 1965.
D. 1995.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Quan hệ Việt – Xô đã chính thức được thiết lập vào 30 tháng 1 năm 1950, khi Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết mở đại sứ quán tại Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Author: Cô Minh Anh