Câu hỏi: Quốc gia nào có GDP bình quân đầu người cao nhất trong các nước dưới đây?

Câu hỏi: Quốc gia nào có GDP bình quân đầu người cao nhất trong các nước dưới đây?
A. Sing-ga-po.
B. Việt Nam.
C. Mi-an-ma.
D. Cam-pu- chia.

Gợi ý câu trả lời

Gợi ý: Xem lại kiến thức về sự chênh lệch trình độ phát triển của các nước thuộc khu vực Đông Nam Á.
Giải thích: GDP bình quân đầu người của Xingapo rất cao trong khi nhiều nước trong khu vực lại có GDP bình quân đầu người rất thấp như: Mianma, Campuchia, Lào, Việt Nam.
Chọn đáp án A

Author: Cô Minh Anh