Câu hỏi: Quốc gia nào có GDP bình quân đầu người thấp nhất trong các nước dưới đây?

Câu hỏi: Quốc gia nào có GDP bình quân đầu người thấp nhất trong các nước dưới đây?
A. Cam-pu-chia.
B. Lào.
C. Việt Nam.
D. Mi-an-ma.

Gợi ý câu trả lời

Gợi ý: Xem lại kiến thức về sự chênh lệch trình độ phát triển của các nước thuộc khu vực Đông Nam Á.
Giải thích: GDP bình quân đầu người của Xingapo (25 207 USD) rất cao trong khi nhiều nước trong khu vực lại có GDP bình quân đầu người rất thấp như: Mianma (166 USD), Campuchia (358 USD), Lào (423 USD), Việt Nam (553 USD),… Như vậy, Mi-an-ma là quốc gia có GDP bình quân đầu người thấp nhất.
Chọn: D.

Author: Cô Minh Anh