Câu hỏi: Quốc gia nào dưới đây không phải nước đầu tiên tham gia thành lập ASEAN?

Câu hỏi: Quốc gia nào dưới đây không phải nước đầu tiên tham gia thành lập ASEAN?
A. Thái Lan.
B. Việt Nam.
C. Xin-ga-po.
D. Phi-lip-pin.

Gợi ý câu trả lời

Gợi ý: Xem lại kiến thức về thời kì đánh dấu cột mốc thành lập ASEAN
Giải thích: Năm 1967, 5 nước thành lập ASEAN (Hiệp hội các nước Đông Nam Á) tại Băng Cốc gồm: Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po. Đến năm 1995 Việt Nam mới gia nhập ASEAN.
Chọn: B.

Author: Cô Minh Anh