Câu hỏi: Quốc gia nào sau đây nằm ở bộ phận Đông Nam Á lục địa?

Câu hỏi: Quốc gia nào sau đây nằm ở bộ phận Đông Nam Á lục địa?
A. Ma-lai-xi-a.
B. Bru-nây.
C. Thái Lan.
D. In-đô-nê-xi-a.

Gợi ý câu trả lời

Giải thích: Quốc gia nằm ở bộ phận Đông Nam Á lục địa là Thái Lan. Các quốc gia còn lại đều thuộc Đông Nam Á hải đảo.
Chọn: C.

Author: Cô Minh Anh