Câu hỏi: Ý nào sau đây không đúng về dân cư Nhật Bản?

Câu hỏi: Ý nào sau đây không đúng về dân cư Nhật Bản?
A. Là nước đông dân.
B. Phần lớn dân cư tập trung ở các thành phố ven biển.
C. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên cao.
D. Dân số già.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : Mục II, SGK/76 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh