Câu hỏi: Quy luật địa đới có biểu hiện nào dưới đây ?

Câu hỏi: Quy luật địa đới có biểu hiện nào dưới đây ?
A. Vòng tuần hoàn của nước.
B. Các hoàn lưu trên đại dương.
C. Các đai khí áp và các đới gió trên trái đất.
D. Các vành đai đất và thực vật theo độ cao.

Gợi ý câu trả lời

– Biểu hiện của quy luật địa đới là các nhóm đất và các kiểu thảm thực vật: có 10 nhóm đất từ cực đến xích đạo và 10 kiểu thảm thực vật từ cực đến xích đạo
⇒ Nhận xét C đúng
– Các vanh đai đất và thực vật theo độ cao là biểu hiện của quy luật đai cao ⇒ Loại.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh