Câu hỏi: Sản phẩm của nhánh công nghiệp điện tử – tin học bao gồm :

Câu hỏi: Sản phẩm của nhánh công nghiệp điện tử – tin học bao gồm :
A. Máy công cụ, thiết bị điện tử, thiết bị viễn thông .
B. Thiết bị điện tử, máy cắt gọt kim loại, máy tính .
C. Máy tinh, thiết bị điện tử, điện tử tiêu dùng, thiết bị viễn thông .
D. Thiết bị viễn thông, thiết bị điện tử, máy cắt gọt kim lại ,máy tính.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích: Mục IV, SGK/127 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh