Câu hỏi: Sản phẩm nào sau đây không phải là sản phẩm nhập khẩu của Nhật Bản?

Câu hỏi: Sản phẩm nào sau đây không phải là sản phẩm nhập khẩu của Nhật Bản?
A. Nguyên liệu công nghiệp.
B. Sản phẩm nông nghiệp.
C. Năng lượng: than, dầu mỏ, khí tự nhiên.
D. Sản phẩm công nghiệp chế biến.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: Sản phẩm công nghiệp chế biến: tàu biển, ô tô, xe gắn máy, sản phẩm tin học,… chiếm 99% giá trị xuất khẩu của Nhật Bản.

Author: Cô Minh Anh