Câu hỏi: Sự phát triển với tốc độ cao của nền kinh tế chủ yếu dựa vào nguồn lực nào dưới đây?

Câu hỏi: Sự phát triển với tốc độ cao của nền kinh tế chủ yếu dựa vào nguồn lực nào dưới đây?
A. Vị trí địa lí
B. Tài nguyên thiên nhiên
C. Chính sách và xu thế phát triển
D. Thị trường quốc tế

Gợi ý câu trả lời

Thực tiễn cho thấy kinh tế tập trung quan liêu, bao cấp đều cản trở sự phát triển kinh tế. Cơ chế thị trường sẽ kích thích cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, mang lại hiệu quả sản xuất và tăng trưởng kinh tế nhanh. Do vậy, sự phát triển với tốc độ cao của nền kinh tế chủ yếu dựa vào nguồn lực chính sách và xu thế phát triển.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh